Semalt: Ajaýyp SEO marketing

Köp kompaniýalar beýleki marketing kanallary bilen birlikde täjirçilik web sahypasyndan peýdalanyp bilerler. Sanly platformany üpjün etmek, marketing tagallalarynda möhüm bir zady aňladyp biljek eýelere aýratyn mümkinçilik döredip biler. Mysal üçin, üstünlik gazanan kompaniýalaryň köp sanly web sahypasy bar, olar onlaýn müşderä millionlarça girmek mümkinçiligini artdyrýarlar. Webdäki müşderiler gaty köp welin, her bir iş satuwyň adaty usullaryndan bu peýdany alyp biler.

Web sahypalaryny guranyňyzdan soň, ulanyjylaryň göwnünden turýan sanly marketing usullary bar. Web ussatlarynyň köpüsi mazmun marketingine ýa-da Sosial media marketing ýaly beýleki platformalara baglydyr. SEOerli SEO Marketing sanly marketing platformasy bolup biler, bu diňe bir işewürligi belli bir ýerde agdyklyk edip bilmez, eýsem web sahypasyndaky müşderiniň dolanyşygyny artdyryp biler. Localerli SEO Marketing usullaryny ýerine ýetirip biljek köp usul bar. Şunuň bilen baglylykda, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa size aşakdaky SEO Marketing faktorlaryny göz öňünde tutmagy teklip edýär:

Jübi dostlugy

Smartfonlar internete girmegiň esasy enjamlary hökmünde iş stollaryny ýuwaş-ýuwaşdan çalyşýarlar. Daşky gurşawyň ajaýyp derejesi bar, iş stolunyň ulanyjylarynyň köpüsi (4%) kompýuterleriň ýerine göz aýlamak üçin smartfonlary ulanmaga ýüz tutýarlar. Beýleki tarapdan, Google 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda Penguin algoritmine täzeleniş girizdi. Bu täzelenme, ykjam dostlukly sahypasy bolan web sahypalaryny saýlady. Mundan başga-da, ykjam amatly sahypa bolan web sahypasyny döretmek, sahypaňyzy beýleki kompaniýalardan öňe geçip, SERP-lerde ýokary derejä çykaryp biler. Localerli SEO Marketing amala aşyrylanda, ykjam amatly web sahypasyny döretmegi göz öňünde tutmak möhümdir.

Landerli gonuş sahypalaryny dörediň

Her bir kärhananyň dürli traffik çeşmeleri üçin ýerli gonuş sahypasy bar. Sahypalara girmek, web sahypaňyza bir baglanyşyk ýa-da URL basanda serwerde täze girýänleriň ýerleşýän ýeri. SEOerli SEO Marketing meýilnamasynyň bir bölegi, Gözleg motory optimizasiýasynyň ýeterlik öndürijiligi üçin optimal gonuş sahypalaryny döretmegi öz içine alýar. Şeýle hem gözleg motorynyň bot gözlegçisine giriş sahypalaryňyzy indekslemegine ýol bermek möhümdir. Bu sahypalary indekslemek, takyk reýting faktoryny almak mümkinçiligiňizi artdyrmaga kömek edýär.

Plönekeýlik esasy zat

Web sahypaňyzy dizaýn edeniňizde, şol bir wagtyň özünde ulanmak üçin ýönekeý web sahypasyny döretmäge üns beriň. Simplönekeýleşdirilen web sahypalaryny döretmek, gatnaşyjynyň gatnaşyjy wagtyny köpeldip, alyjy bolmagyna kömek edip biler. Bu ýere gelýänleriň köpüsinde gysga wagtlyk üns bar. Gerek zatlaryny almagyň tertibi çylşyrymly bolsa, girýänler sahypaňyzy terk edip bilerler. Simpleönekeý we gönümel web dizaýn şablonyny saýlaň.

Netije

Web sahypalarynyň müşderilerini almagyň köp usullary bar. Sanly marketingde web ussatlary, gözleg motorlarynda SERP-lerde ýokary derejäni eýelemäge kömek edýän ýerli SEO Marketing usullaryna baglydyr. Şeýle kompaniýalar, girýänleriň köpüsini öz saýtyna yzygiderli üpjün etmek arkaly peýdalanýarlar. Gowy SEO başarnyklaryny ulanmak, web sahypaňyzy bazaryň agdyklyk etmegi we domen abraýyňyzy ýokarlandyrmak ýaly köp dizaýn maksatlaryna ýetip biler. Bu ýerli SEO Marketing gollanmasyny onlaýn müşderilere ýetirmek üçin ulanyp bilersiňiz.