Semaltdan düşünje: SEO-nyň dürli görnüşleri

Internet islendik kompaniýa üçin müşderileriň çeşmesi bolup biler. Uly kompaniýalar internetiň üsti bilen dünýäniň dürli künjeginden müşderiler alýarlar. Bu web sahypalaryny dolandyrýan web ussatlary, web sahypalarynyň reýtingini ýokarlandyrmak üçin adatça wagt çäklidir. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO), web barlygyňyzy artdyryp, satuwy artdyryp biljek usuldyr. SEO gözleg motorlaryndan alýan traffigiňizi hem artdyryp biler.

Kärhanalar SEO-dan köp peýdalary alýarlar. Şeýle-de bolsa, her bir elektron söwda işi üstünlikli bolmak üçin belli bir derejede internet marketingini talap edip biler. Mysal üçin, käbir firmalar müşderileri almak üçin mazmun marketingi ýaly usullary ulanýarlar, beýleki kompaniýalar müşderilerini almak üçin Sosial Media Marketing (SMM) ulanyp bilerler. Şunuň bilen baglylykda, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko size aşakdaky SEO görnüşleri bilen tanyşmagy teklip edýär:

    Ak şapka SEO. Bu, belli bir gözleg motorynyň ähli görkezmelerine eýerýän SEO. Bu usul iň gowusydyr we web sahypasy üçin uzak möhletli peýdalary bolup biler. Mysal üçin, White Hat SEO baglanyşyk gurmak , mazmun döretmek, açar söz gözlegleri we beýleki kanuny reýting usullary ýaly usullary ulanýar. Sahypanyň eýesi “White Hat SEO” ulanýan bolsa, sahypasy Google SERP-de bäsdeşleriniň sahypalaryna garanyňda has gowy reýtinge eýe bolar. Bir söz bilen aýdylanda, bu usuly ulanmak iň gowy SEO amalydyr.

    Gara şlýapa SEO. Käwagt adamlar gözleg motory algoritmini aldap bilerler. Bu ýagdaýda adamlar web sahypalaryny ýerleşdirýän kriteriýa bilen oýnap bilerler. Adamlar “Black Hat” usullaryny ulanyp, birneme tertipli netijeleri alýarlar. Bu usullar, gysga wagtyň içinde ajaýyp netijeleri bermegi wada berýär. Şeýle-de bolsa, “ Black Hat SEO” gözleg motory web sahypasyny jezalandyryp biler we hatda reýtingiňizi doly öldürip biler. Iň erbet ýagdaýda, sahypaňyzy gözleg motorlaryndan indeksirläp bolýar.

    Greý Hat SEO. Ak ýa-da Gara şlýapa SEO ulanylanda, web ussatlarynyň bu iki SEO görnüşiniň arasynda hereket etmek üçin ulanyp boljak dürli usullary bar. Greý Hat SEO-da gara şlýapa ýa-da Ak şlýapa ýaly hünärleri ýok. Açar sözleri doldurmak ýaly käbir usullar, köplenç “Black Hat SEO” -da ulanylýar. Başga bir tarapdan, bäsdeşleriň web sahypasy üçin negatiw SEO-ny ulanmak ýaly hileler, işiňiz üçin üýtgeşiklik döredip biler. Greý şlýapa usuly, SERP-de bäsdeşleriňiziň derejesini ep-esli peseldip biler.

Netije

Elektron söwda web sahypalary müşderileri internetden almagyň artykmaçlygyna eýe; SEO-ny ulanmak, bir sahypa domen abraýyny ýokarlandyrmak we reýtingi ýokarlandyrmak üçin kömek edip biler. Uly kompaniýalar bu pursatdan peýdalanyp, kärhanalary üçin üstünlikli web sahypalaryny döredýärler. Onlaýn kärhanalaryň eýeleri, gözleg motory ulgamy bilen, şeýle hem web ussasynyň gurallarynda bar bolan tölegli mahabatlaryň üsti bilen müşderilerini alyp bilerler. Makalada agzalan SEO görnüşleriniň käbirini ulanyp, web sahypaňyzyň barlygyny optimizirläp bilersiňiz.

mass gmail